Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : tonthongchai@hotmail.com ,  

 

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ฉบับที่ 1) 

ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ประกาศ ผลการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

การสรรหาบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี 64

ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 

 

อ่านประกาศทั้งหมด 

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 5 โซนลำปางวิลล์ บ้านวังหม้อพัฒนา

ระกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ บ้านห้วยทราย

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ซอย 1 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะพร้าวถึงคลองชลประทาน และซอย 14 บ้านนายไพรวัลย์ถึงคลองชลประทาน บ้านแม่ทรายคำ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบระบายน้ำ (นางคำมวน ปันทะสืบ) บ้านห้วยฮี

ระกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างผิวจราจรถนนภายใน ซอย 4 บ้านหนองละคอนพัฒนา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านต้นธงชัย

อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

โครงการและกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จิตอาสาเทศบาลตำบลต้นธงชัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง...
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โครงการฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ร่วมเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ...
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น          วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ...
วันที่ 27 กันยายน 2563 โครงการหมู่บ้านและชุมชนจัการขยะต้นทาง 3 R ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการหมู่บ้านและชุมชนจัการขยะต้นทาง 3 R...
วันที่ 25 กันยายน 2563 โครงการหมู่บ้านและชุมชนจัการขยะต้นทาง 3 R ประจำปีงบประมาณ 2563           วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการหมู่บ้านและชุมชนจัการขยะต้นทาง 3 R...
วันที่ 25 กันยายน 2563 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ          วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ...
วันที่ 23 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย          เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563  คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า...
วันที่16-18 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ         วันที่ 16 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย กล่าวรายงานต่อ...
วันที่ 15-16 กันยายน 2563 โครงการเสริมสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลต้นธงชัย วันที่ 15-16 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 14 กันยายน 2563 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเย็บผ้าด้วยมือ วันที่ 14 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 13 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี วันที่ 13 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 13 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย วันที่ 13 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 12 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยกธรรม และความโปร่งใส วันที่ 12 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย วันที่ 11 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 10 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย บ้านวังหม้อพัฒนา วันที่ 10 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 9 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทำผ้ามัดย้อมบ้านนาป้อใต้          วันที่ 9 กันยายน 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 3 กันยายน 2563 โครงการเสริมสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลต้นธงชัย วันที่ 3 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...

 

ขอเชิญร่วมงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2563 

 

โครงการวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564  (นัดพบ Co-payment)  

 

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   

พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลต้นธงชัย 

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 
    

 

 

ลิงค์หน่วยงานอื่น

ตารางปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ผู้เยี่ยมชม

2287965
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
583
1441
9633
57646
54335
2287965
ไอพีของคุณ 3.219.31.204
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2020-11-27 08:51:50