Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
"ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 มีกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป" "ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัยเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป +++ "ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : tonthongchai@hotmail.com ,  

ประกาศโครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

 

ข่าว กิจกรรม/โครงการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ร่วมพิธีพระราชทาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.00 น. นายเสริมศักดิ์   เขียวคำ  นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา และในสำนักงานเทศบาล วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดย นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเทศบาลตำบลต้นธงชัย วันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเทศบาลตำบลต้นธงชัย ณ...
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมทำบุญประเพณีประจำปี สรงน้ำพระธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล การแจ้งแนวทางการพัฒนา...
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ทำความดีจิตอาสา แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นเหลืองอินเดีย ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นเหลืองอินเดีย...
วันที่ 23 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนฟรี เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนฟรี ระหว่างวันที่...
วันที่ 22 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัด โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน...
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบต้นธงชัย ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบต้นธงชัย ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ...
วันที่ 29 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองผักไห่ วันที่ 29 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ...
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการอบรมดูแลและเสริมสร้างสุขภาพเด็ก ประจำปี 2561 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดย นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตัดช่อ ตัดตุง การทำบายศรีต่างๆ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลต้นธงชัยจัดโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดต้นธงชัย หมู่ที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 4 เมษายน 2561 เทศบาลต้นธงชัยจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ วันที่ 4 เมษายน 2561 เทศบาลต้นธงชัยจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
วันที่ 2 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรม big cleanning day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย วันที่ 2 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรม big cleanning day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ณ...
วันที่ 13มกราคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 วันที่ 13มกราคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี...
วันที่ 13มกราคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 (2) วันที่ 13มกราคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี...
วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกันเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ...
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง...
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ...
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ถวายเทียนพรรษา ณ วัดต้นธงชัย และวัดพระเจดีย์ซาวหลัง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ คณะผู้บริหาร...
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน...

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ สถจ.นครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และนิเทศการศึกษาฯ โครงการอาหารกลางวัน
สถจ.ยะลา จัดประชุมปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ ของ อปท. (ผอ.สำนัก/กองคลัง,ผอ.สำนัก/กองช่าง)
นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒๗)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ สถจ.นครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และนิเทศการศึกษาฯ โครงการอาหารกลางวัน

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

หัวข้อที่น่าสนใจ

ประกาศการปรับปรุงคู่มือประชาชน
วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562
ประกาศการปรับปรุงคู่มือประชาชน 
ประกาศโครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562
ประกาศโครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ร่วมพิธีพระราชทาน
วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.00 น. นายเสริมศักดิ์ ... Read More...

ลิงค์หน่วยงานอื่น

ตารางปฏิทิน

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ผู้เยี่ยมชม

1441384
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1551
2022
8472
8472
52295
1441384
ไอพีของคุณ 3.234.214.113
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2019-12-05 22:34:26