Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : tonthongchai@hotmail.com ,  
( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธงชัย
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน จำนวน ๒ หลัง
 
             เทศบาลตำบลต้นธงชัยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน จำนวน ๒ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

             ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
            ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
            ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย       
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
            ๕. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบล
            ๖.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
            ๗.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ*
                 * เฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Government Procurement :e-GP)
             ๘.  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป** กับ เทศบาลตำบล ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีราย การรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
                             **ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับกับมูลค่าสัญญาตั้งแต่ ๕ แสนบาทขึ้นไป
                ๙. กรณีที่ผู้เสนอราคาไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีสิทธิได้รับภาษีมูลค่าเพิ่ม

           

           
                   

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังเทศบาลตำบลต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (อำเภอเมืองลำปาง)  และวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล(อำเภอเมืองลำปาง) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ในราคาชุดละ ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๓๕ ๘๒๗๓ ต่อ ๒๕ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง กัลยา ฝั้นแก้ว)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 โดย นาง กัลยา ฝั้นแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 20/2556

   

  

  

ลิงค์หน่วยงานอื่น

ตารางปฏิทิน

September 2020
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ผู้เยี่ยมชม

2130864
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
665
1891
9828
49223
66931
2130864
ไอพีของคุณ 3.231.167.166
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2020-09-25 07:49:16