Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลต้นธงชัย

          เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลต้นธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ทางเทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรลำปาง และมูลนิธีณัฐภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฤดูกาลเพาะปลูก ข้าวและพืชไร ปี 2565 โดยมีประชาชนเกษตรกรสนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง