Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลต้นธงชัย

เวลาประมาณ 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายเรืองเดช คำมาโต รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลต้นธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวิทยากรสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ สาธิตการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ และให้ทดลองทำ โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากเศษวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำปุ๋ยหมัก ซึ่งอาศัยจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายเศษซากพืชให้กลายเป็นปุ๋ยหมักที่ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน และเกษตรกร รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ให้ประชาชนที่เข้าร่วมนำไปใช้ได้ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยทราย หมู่ 4 และศาลาอเนกประสงค์บ้านจำบอนเก่า หมู่ 10 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง