Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โครงการหล่อเทียน/ถวายเทียนวันเข้าพรรษาแก่วัดในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงชัย ประจำปี พ.ศ. 2565

          เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดย นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษาแก่วัดในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงชัย ประจำปี 2565 จำนวน 12 วัด 1 สำนักสงฆ์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังได้ดร่วมทำบุญและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา