Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

    วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปางออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัขและแมว โดยช่วงเช้าออกให้บริการ บ้านศรีดอนชัย หมู่ 5 และ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย หมู่ 8 ช่วงบ่าย บ้านจำบอน หมู่ 9 และบ้านใหม่จำบอน หมู่ 10 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง