Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร

  เวลาประมาณ 08.30 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นทีี่ให้ความรู้ การใช้สารชีวภัณฑ์ สารเคมี และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตามโครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่เกษตรกรโดยใช้แอปพลิเคชัน FARMBOOK สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในฤดูการปลูกปี พ.ศ. 2565 ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง