Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 14 กันยายน 2565 การจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565

เวลาประมาณ 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565 กับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันตำบลต้นธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนที่สนใจ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมระดมความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น และแนวทางส่งเสริม กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการร่างแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง