Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 27 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาวัด/สถานปฏิบัติธรรมในตำบลต้นธงชัยตามแนวทาง 5 ส ประจำปี 2565

นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายเรืองเดช คำมาโต รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดให้สะอาดและสวยงาม โดยมี สมาชิกสภาฯ และประชาชนจิตอาสาร่วมด้วย ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง