Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 23 กันยายน 2565 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เวลาประมาณ 13.30 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เพื่อประชุมชี้แจงกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันภายในองค์ โดย นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัยได้กล่าวถึง ความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อจะขับเคลื่อนไปทิศทางไหนที่จะให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและสร้างพื้นที่ให้คนดี ไม่ยอมรับคนโกง ตามเจตนารมณ์การบริหาร และประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 

นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อกำหนดวัฒนธรรม และกำหนดค่านิยมร่วมกันภายในที่จะนำไปสู่การสร้างองค์การแห่งจริยธรรม ค่านิยมร่วมที่มีส่วนช่วยในการต่อต้านการทุจริต และค่านิยมร่วมที่จะนำไปสู่การบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ และก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน 

ในช่วงท้ายของการประชุมได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้บอกถึงเรื่อง ปัญหา อุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา โดยได้ให้พนักงานที่ร่วมประชุมได้เสนอแนวคิด และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตำบลบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปา