Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

พิธีมอบรางวัลให้บุคลากรภายในผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบโล่เกียรติคุณให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้นธงชัย เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน มีรายชื่อดังนี้ 

  • นางอาวร คำวัง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  • นายอรรณพ ตัวละมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  • นายวิทยา โท๊ะนาบุตร ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โดยเป็นการลงคะแนนจากบุคลากรภายในของเทศบาลตำบลต้นธงชัยทุกคน ตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรเทศบาลตำบลต้นธงชัย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงานและประชาชน มีการรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ผิดศีลธรรม มีการอุทิศตน เสียสละเพื่องานและเพื่อส่วนรวม ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง