Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เพื่อประชุมชี้แจงกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันภายในองค์ การสื่อสารภายใน และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน พร้อมกับการระดมความคิดเห็นในที่ประชุม เพื่อหาทางแนวทาง การแก้ไขปัญหา และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปราศจากการทุจริต ตามเจตนารมณ์การบริหารงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง