Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565

เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลต้นธงชัย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแสดงความคิดเห็น และแนวทางดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย