Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 24-27 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการฝึกอบรมพร้อมทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 24-27 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการฝึกอบรมพร้อมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้าน โดยจัดฝึกอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย และทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์