Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยไปศึกษาดูงานเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ศูนย์วิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา และศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร การป้องการการทุจริต และเดินทางเข้าเฝ้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร