Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการอบรมส่งเสริมการทำพานพุ่ม การทำบายศรี ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 8

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์. เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการทำพานพุ่ม การทำบายศรี ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 8 บ้านนาป้อใต้ ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย