Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 13 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ด้านอัคคีภัย

วันที่ 13 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ด้านอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง