Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 12 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ด้านอัคคีภัย

วันที่ 12 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ด้านอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง