Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ทำความดีจิตอาสา แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า และทำความสะอาด บริเวณคันคลองซาวา บ้านหนองละครพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลต้นธงชัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพน้ำ ฟื้นฟูสถาพแวดล้อมของคูคลองในพื้นที่