Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา และในสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยภาคเช้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากร และภาคบ่ายซ้อมแผนโดยจำลองเหตุการณ์