Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 2 กันยายน และวันที่ 3-7 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการฝึกอบรมพร้อมทัษนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

วันที่ 2 กันยายน และวันที่ 3-7 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการฝึกอบรมพร้อมทัษนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลต้นธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยฝึกอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธงชัย และทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา