Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

“ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ”
วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ .. เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธงชัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก ให้เด็กเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ กล้าแสดงออก และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้เด็กมีความสุข สนุกสนานในวันของเด็ก และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นส่งเสริม ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง