Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธงชัย โดยมีนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย กล่าวรายงานต่อ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธี โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการหมู่บ้านของเทศบาลตำบลต้นธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ทางเทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานป่าไม้จังหวัดจัดขึ้นเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการและมีวิทยากรจากหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง กรมป่าไม้ บรรยายให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและมาตรการทางกฎหมาย พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติการทำแนวไฟป่าและการดับไฟ