Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและคนพิการตำบลต้นธงชัย

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.30 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง และศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและคนพิการตำบลต้นธงชัย ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง