Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 25 กันยายน 2563 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

         วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมี นายกิ่่น มะโนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูปราณี ศรีวิชัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย

         โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาภาครัฐ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต หมั่นศึกษาหาความรู้ประสบการณ์และฝึกฝนทักษะความชำนาญอย่างชาญฉลาด มีคุณธรรมได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม จนถึงวันที่แต่ละท่านเกษียณอายุราชการ อันเป็นสิ่งที่สมควรได้ร่วมชื่นชมยินดี และควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจของตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป