Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จิตอาสาเทศบาลตำบลต้นธงชัย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ การตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง