Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เทศบาลตำบลต้นธงชัย รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมรับฟังประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของสำนักงาน ป.ป.ช. เวลา 09.00 น. พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ให้สอดรับกับเจตจํานงของรัฐบาล ที่ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับต่อไป