Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    

     ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้น มีมาตรการที่สำคัญ คือ การป้องกันการแพร่ระบาด การกักกันบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และจังหวัดกลุ่มเสี่ยง การเฝ้าระวังหรือคัดกรองบุคคลเข้าออกเมือง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การทำความสะอาด การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นอีกทางหนึ่งที่จะระงับยับยั้งเชื้อไวรัสไม่ให้แพร่ระบาดได้

 

     โดยวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ภายในบริเวณอาคารสำนักงาน รถยนต์ราชการ รวมทั้งราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลต้นธงชัย