Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ประชุม โครงการ "สร้างบ้านแป๋งเมืองน่าอยู่ คู่พลังเครือข่ายชุมชุนท้องถิ่น สู่ความผาสุกอย่างยั่งยืน"

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมประชุม โครงการ "สร้างบ้านแป๋งเมืองน่าอยู่ คู่พลังเครือข่ายชุมชุนท้องถิ่น สู่ความผาสุกอย่างยั่งยืน" ร่วมกับศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หรือ ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) 

ช่วงเช้า รับฟังแนวทางในการขับเคลื่อน โครงการ สร้างบ้านแป๋งเมืองน่าอยู่ คู่พลังเครือข่ายชุมชุนท้องถิ่น  ฯลฯ และช่วงบ่าย ได้มีการระดมความคิดในการสร้างนวัตกรรม ศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไข และวางแผนผังนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมี 5 ประเด็น ได้แก่

1. ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

2.ประเด็นการจัดการอาหารชุมชุน

3.ประเด็นการส่งเสริมเศรษกิจชุมชน

4.ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด

5.ประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน   

โดยมี จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง