Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ในการส่งมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง