Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 15 มีนาคม 2564 การประชุมเพื่อหาแนวทางยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย ปฏิบัติหน้าที่ นากยกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางในการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดลำปางให้คำปรึกษา/คำแนะนำในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง