แผนพัฒนาบุคลากร และแผนกลยุทธ์ประจำปี

 

 แผนพัฒนาบุคลากร (2561-2563) 

          - แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 


 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (2561-2563)