Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นถ่าน