Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ติดโควิดผู้ประกันตนรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย ไม่ว่าจะติดโควิดสายพันธุ์ไหน

          สำนักงานประกันสังคม แนะนำกรณี ผู้ประกันตนทุกมาตรา หายห่วง เตรียมรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้ จากการป่วย ไม่ว่าจะติดโควิดสายพันธุ์ไหน ดังนี้

มาตรา 33

กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิก สิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

กรณีเจ็บป่วยทุกกรณีรวมป่วยโควิด ขาดรายได้ นายจ้างจะรับผิดชอบค่าจ้าง 30 วันแรกของปี ตามกฎหมายแรงงาน หากเกิน 30วัน ยื่นชดเชยรายได้กับสำนักงานประกันสังคมได้รับ 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 15,000 บาท

เอกสารประกอบการยื่นเบิก

1. สปส. 2-01

2. ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งหยุดงานตัวจริง

3. หนังสือรับรองนายจ้าง

4. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก

5. สถิติวันลาป่วยทั้งปีที่ลาป่วย

มาตรา 39

 รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการรักษา

มาตรา 40

 รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์ และส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นรับประโยชน์เงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี

 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม แล้วส่งทางไปรษณีย์และแนบสำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้

 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง