Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรก ๘.๓๓ ล้านราย

          พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 รายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นเวลา ๓ เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๓) ในขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันเยียวยา เกษตรกรกลุ่มแรก ที่ลงทะเบียนในโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จำนวน ๘.๓๓ ล้านราย ผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

          ส่วน เกษตรกรกลุ่มที่ ๒ คือ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกรราว ๑.๖๗ ล้านราย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับเงินเยียวยาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

          ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ เช่น ไม่สามารถเพาะปลูกได้ในปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ ทางกระทรวงเกษตรฯ จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามขอให้เร่งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันภายใน วันที่กำหนด นอกจากนี้ทางกระทรวงก็เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ฯ” เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ ด้วย