Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือเยียวยา COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

     กระทรวงมหาดไทย ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ประสบปัญหาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท กรณีผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกิดจาก COVID-19 ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อสอบถามขอรับคำปรึกษาได้ทางสายด่วน โทร.๑๕๖๗ (ฟรี) ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป