Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ตารางการออกบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

     เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง ดำเนินการออกบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ตามตารางดังนี้