การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาขยะตามแผนปฏิบัติการ...
  โครงสร้างพื้นฐาน   ที่ตั้ง            ...
Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
"ฉับไว โปร่งใส ใช้คุณธรรม มุ่งนำพัฒนา" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : saraban-tonthongchai@lgo.mail.go.th

 

โครงสร้างพื้นฐาน

Maps001

  ที่ตั้ง

                     เทศบาลตำบลต้นธงชัย ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  โดยอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  หมู่บ้านที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองลำปาง  คือ หมู่  11  บ้านวังหม้อพัฒนา  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปาง  3 กิโลเมตร  และหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางมากที่สุด  คือหมู่ 9  บ้านใหม่จำบอน  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  20  กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 ทิศเหนือ

ติดกับ 

ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง 

 ทิศใต้ 

ติดกับ

เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

 ทิศตะวันออก

ติดกับ

ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

 ทิศตะวันตก

ติดกับ

ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง

  เนื้อที่

      ตำบลต้นธงชัยมีเนื้อที่ที่รับผิดชอบ ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  25,000 ไร่

  ภูมิประเทศ

       ภูมิประเทศของตำบลต้นธงชัย เป็นพื้นที่ราบมีความลาดเอียงจากทางทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ โดยส่วนบนของตำบล  คือ  หมู่ 9  หมู่ 10  และหมู่ 7 มีบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ทรายคำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่  แม่น้ำแม่วังไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล

  หมู่บ้าน

         เทศบาลตำบลต้นธงชัย มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน  13 หมู่บ้าน  ได้แก่  

 หมู่บ้าน

ชาย 

 หญิง

 รวม

จำนวน

ครัวเรือน

หมู่ 1 บ้านต้นธงชัย  938 1,009 1,947 900
หมู่ 2 บ้านวังหม้อ 787  878  1,665 740
หมู่ 3 บ้านพระเจ้าทันใจ  1,233  1,325  2,558 1,452
หมู่ 4 บ้านห้วยทราย  594 650 1,244 646
หมู่ 5 บ้านศรีดอนชัย  403 395 798 324
หมู่ 6 บ้านแม่ทรายคำ  406 408 814 338
หมู่ 7 บ้านห้วยฮี  451 451 902 342
หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้  1,236 1,407 2,643 1,123
หมู่ 9 บ้านใหม่จำบอน 266 242 508 189
หมู่ 10 บ้านจำบอนเก่า  121 109 230 102
หมู่ 11 บ้านวังหม้อพัฒนา  797 956 1,753 1,112
หมู่ 12 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว 595 692 1,287 560
หมู่ 13  บ้านหนองละคอนพัฒนา 345 433 778 384
รวม 8,172 8,955 17,127 8,212

หมายเหตุ: ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2565 

  การศึกษา

เทศบาลตำบลต้นธงชัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธงชัย หมู่ 1 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี หมู่ 7

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงชัย ที่ได้ให้การสนับสนุน แต่ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 

2. โรงเรียนธงชัยวิทยา

  ศาสนา

    วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน   13  แห่ง

 1. วัดต้นธงชัย หมู่ 1

 2. วัดวังหม้อ หมู่ 2 

 3. วัดกู่คำ หมู่ 3   

 4. วัดพระเจ้าทันใจ หมู่ 3

 5. วัดสันป่าลาน หมู่ 4 

 6. วัดศรีดอนชัย หมู่ 5 

 7. วัดแม่ทรายคำ หมู่ 6

 8. วัดห้วยฮี หมู่ 7

 9. วัดนาป้อใต้ หมู่ 8

 10. สำนักสงฆ์บ้านใหม่จำบอน หมู่ 9

 11. วัดจำบอน หมู่ 10

 12. วัดพระธาตุหมื่นครื้น หมู่ 11

 13. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง หมู่ 12

  สาธารณสุข

เทศบาลตำบลต้นธงชัย ไม่มีสถานบริการสาธารณสุขในความดูแล แต่มีงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานตามภารกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยมีเครือข่ายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่จำบอน 

 

facebook เทศบาล

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นธงชัย
วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565
  เนื่องจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย... Read More...
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนและฝาบ่อพักที่ชำรุด
วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2565
นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย... Read More...

ลิงค์หน่วยงานอื่น

 

68a5f4cac07a1f806f645cce2a831b71

ผู้เยี่ยมชม

4510756
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1956
3395
23922
43839
161577
4510756
ไอพีของคุณ 18.232.127.73
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2022-12-09 17:17:20

admin