Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธงชัย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement:e-GP)ประจำไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2563)