Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

 Q&A คำถามที่พบบ่อย

 

  ถาม : สามารถติดต่อเทศบาลได้ช่องทางไหนบ้าง  
  ตอบ : สำนักปลัดเทศบาล   โทร  054-358273

กองคลัง                  โทร  054-358020

กองช่าง                  โทร  054-260120

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        โทร  054-358663

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

https://www.facebook.com/tonthongchailampang


 

 
 ถาม : อยากทราบช่วงเวลาชำระภาษีต่างๆครับ  

 ตอบ :  ภาษีโรงเรีอนและที่ดินเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน ฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี "หรือชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน"

- ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน "หรือชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน"

- ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน เมษายน ของทุกปี" หรือผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบภายใน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์"

- หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ โทร 054-358020


 

 

 ถาม :เทศบาลมีแบบบ้านไว้บริการประชาชนหรือไม่ครับ

 

 ตอบ : มีครับ สามารถขอดูแบบบ้านได้ที่สำนักงานกองช่างหรือสามารถหาดูได้ตาม อินเตอร์เน็ตค่ะ


 

 
 ถาม : อยากทราบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ฯ โอนเงินหรือจ่ายเมื่อไหร่ วันไหน   
 ตอบ : ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

 

 
  ถาม : มีการให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือไม่ค่ะ  
  ตอบ : มีค่ะ มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว โดยสอบถามข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 'งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล โทร 0 54 358 273