Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
ชื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธงชัย
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ร่วมขบวนงานกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 การประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 โครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างเทศร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นธงชัย
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นธงชัย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษมเขมโก ประจำปี 2565
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนและฝาบ่อพักที่ชำรุด
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565