Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2565

เวลาประมาณ 10.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานจัดการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2565

โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน และอสม. เพื่อหาแนวทางการดำเนินกิจกรรม การสำรวจพันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงชัย

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมิติให้มีการกำหนดตัวแทนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าเทศบาลตำบลต้นธงชัย ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลละนำมาลงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลต้นธงชัย เพื่อใช้เป็นกรอบการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ กรอบการใช้ประโยชน์ ภูมิปัญญาหมู่บ้าน เพื่อสร้างเป็นประวัติและสร้างจิตสำนึกให้กับพื้นที่ตำบลต้นธงชัยต่อไป ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง