Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

      เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียน ดังนี้

  1. การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักประโยชน์ของการใช้น้ำอย่างประหยัดเป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ และยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
  2. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในชีวิตประจำวัน เพื่อให้รู้จักวิธีใช้ไฟอย่างประหยัดในชีวิตประจำวัน หลังแปรงฟัน หรือล้างมือก่อน รับประทานอาหาร เด็กรู้จักปิดก๊อกน้ำเองโดยครูไม่ต้องคอยเตือนหรือไปปิดน้ำให้
  3. กิจกรรมการเรียนรู้ชื่อผักและอุปกรณ์การปลูกผักสวนครัว เพื่อให้นักเรียนรู้จักชื่อผักสวนครัวและอุปกรณ์การปลูกผักสวนครัว สามารถสนทนาและตอบคำถามได้ว่า ผักที่ตัวเองรู้จักมีอะไรบ้าง และสามารถบอกชื่ออุปกรณ์ที่ในการปลูกผัก
  4. ขั้นตอนการปลูกผักสวนครัว เพื่อให้รู้จักขั้นตอนการปลูกผักสวนครัว สามารถสนทนาตอบคำถามได้ว่าขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวต้องมีการเตรียมดินก่อนปลูก พอลงปลูกผักสวนครัวลงไปต้องมีการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย และ
  5. ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว เพื่อให้รู้จักวิธีการปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆ โดยเด็กได้โยงประสบการณ์เดิมที่เคยพบเห็นจากคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านในการปลูกผัก นำมาเล่าให้เพื่อนๆและครูฟังได้ ตอบคำถามจากนิทานเรื่อง หนูนิดไม่อยากกินผัก

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย หมู่ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี หมู่ 7 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง