Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 การประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เวลาประมาณ 13.30 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานจัดการประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่จำบอน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ผู้แทนกลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอกิจกรรมต่าง ๆ

โดยในที่ประชุมได้จัดให้มีกิจกรรมของฐานมอบความรู้ จำนวน 15 ฐาน ได้แก้ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะของ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่จำบอน โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) กิจกรรมฐานการละเล่นกิจกรรมของ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้แทนกลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน และทางเทศบาตำบลต้นธงชัย เป็นกิจกรรมการแสดง การถาม/ตอบโจทย์ปัญหาการจับฉลากแจกของขวัญ

ในการนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่จำบอน และอสม. ตำบลต้นธงชัย ได้ให้การดูแลป้องกันตามมาตราการในการป้องกันโรคติดเชื่อโควิด-19 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566