Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ออกให้บริการนอกสถานที่ ในการยันยืนข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ งานพัฒนารายได้ ออกให้บริการนอกสถานที่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีในการยันยืนข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านแม่ทรายคำ หมู่ที่ 6 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง