Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 การประชุมเรื่อง "การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล" การคัดเลือกคณะกรรมการและการดำเนินการกิจการของสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

              วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายจรัล อูบตุ้ย รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมเรื่อง "การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล" การคัดเลือกคณะกรรมการและการดำเนินการกิจการของสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย