Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ปภ. แนะวิธีป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า ลดเสี่ยงอันตรายช่วงฤดูฝน

อุบัติภัยจากไฟฟ้าเป็นภัยอีกประเภทหนึ่งที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน โดยมีสาเหตุจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ความชื้นจากฝน ประกอบกับน้ำเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำวิธีป้องกันและอุบัติภัยจากไฟฟ้า ในช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนรับทราบวิธีป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนอย่างปลอดภัย ดังนี้

• แก้ไขจุดเสี่ยง

- ติดตั้งสายดินและเบรกเกอร์ควบคุมไฟ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเป็นโลหะและอยู่บริเวณ พื้นที่ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

- จัดทำรางร้อยสายไฟฟ้า โดยเฉพาะบริเวณใต้ฝ้าหลังคาและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันอันตราย จากสายไฟฟ้ารั่ว

- เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบกันน้ำและมีฝาครอบปิด เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม ทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร

• ป้องกันอันตราย

- ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะหากฟ้าผ่าลงมาบริเวณใกล้เคียง จะทำให้ เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย และผู้ใช้งานได้รับอันตราย

- เคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้รับความเสียหาย

- โค่นต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มหรือเกี่ยวสายไฟขาด

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง