Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
ชื่อ วันเผยแพร่
พระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 28 ตุลาคม 2564
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มิถุนายน 2564
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) 08 มีนาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 30 มิถุนายน 2563
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 29 พฤศจิกายน 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 30 สิงหาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 08 สิงหาคม 2562
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 30 มิถุนายน 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 28 มิถุนายน 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 28 มิถุนายน 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 28 มิถุนายน 2562
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 28 มิถุนายน 2562
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 12 มิถุนายน 2562
พระราชกฤษฏีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 31 พฤษภาคม 2562
พระราชกฤษฏีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521-พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 30 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 30 เมษายน 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 01 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29 มีนาคม 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานบริหารสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 25 มีนาคม 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 28 มกราคม 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 28 มกราคม 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 28 มกราคม 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 30 ตุลาคม 2561