Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

โครงสร้างพื้นฐาน

 

 


  ที่ตั้ง

                     เทศบาลตำบลต้นธงชัย ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  โดยอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  หมู่บ้านที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองลำปาง  คือ หมู่  11  บ้านวังหม้อพัฒนา  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปาง  3 กิโลเมตร  และหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางมากที่สุด  คือหมู่ 9  บ้านใหม่จำบอน  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  20  กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 ทิศเหนือ

ติดกับ 

ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง 

 ทิศใต้ 

ติดกับ

เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

 ทิศตะวันออก

ติดกับ

ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

 ทิศตะวันตก

ติดกับ

ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง

 


 

  เนื้อที่

      ตำบลต้นธงชัยมีเนื้อที่ที่รับผิดชอบ ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  25,000 ไร่ 

 


 

  ภูมิประเทศ

       ภูมิประเทศของตำบลต้นธงชัย เป็นพื้นที่ราบมีความลาดเอียงจากทางทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ โดยส่วนบนของตำบล  คือ  หมู่ 9  หมู่ 10  และหมู่ 7 มีบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ทรายคำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่  แม่น้ำแม่วังไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล 

 


 

  หมู่บ้าน

         เทศบาลตำบลต้นธงชัย มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน  15 หมู่บ้าน  ได้แก่  

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวน

ครัวเรือน

หมู่ 1 บ้านต้นธงชัย  921 1,002 1,923 908
หมู่ 2 บ้านวังหม้อ 778  862  1,640 743
หมู่ 3 บ้านพระเจ้าทันใจ  1,279 1,352  2,631 1,510
หมู่ 4 บ้านห้วยทราย  588 644 1,232 654
หมู่ 5 บ้านศรีดอนชัย  398 386 784 328
หมู่ 6 บ้านแม่ทรายคำ  410 407 817 345
หมู่ 7 บ้านห้วยฮี  446 454 900 345
หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้  397 423 820 377
หมู่ 9 บ้านใหม่จำบอน 260 238 498 191
หมู่ 10 บ้านจำบอนเก่า  120 109 229 103
หมู่ 11 บ้านวังหม้อพัฒนา  798 987 1,785 1,139
หมู่ 12 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว 580 706 1,286 576
หมู่ 13 บ้านหนองละคอนพัฒนา 345 432 777 388
หมู่ 14 บ้านเกษมนิมิต 344  404  748  311
หมู่ 15 พรเกษม 487  589  1,076  448
รวม 8,151 8,995 17,146 8,366

หมายเหตุ: ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2566 

 


 

  การศึกษา

เทศบาลตำบลต้นธงชัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธงชัย หมู่ 1 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี หมู่ 7

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงชัย ที่ได้ให้การสนับสนุน แต่ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 

2. โรงเรียนธงชัยวิทยา 

 


 

  ศาสนา

    วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน   13  แห่ง

 1. วัดต้นธงชัย หมู่ 1

 2. วัดวังหม้อ หมู่ 2 

 3. วัดกู่คำ หมู่ 3   

 4. วัดพระเจ้าทันใจ หมู่ 3

 5. วัดสันป่าลาน หมู่ 4 

 6. วัดศรีดอนชัย หมู่ 5 

 7. วัดแม่ทรายคำ หมู่ 6

 8. วัดห้วยฮี หมู่ 7

 9. วัดนาป้อใต้ หมู่ 8

 10. สำนักสงฆ์บ้านใหม่จำบอน หมู่ 9

 11. วัดจำบอน หมู่ 10

 12. วัดพระธาตุหมื่นครื้น หมู่ 11

 13. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง หมู่ 12


 

  สาธารณสุข

เทศบาลตำบลต้นธงชัย ไม่มีสถานบริการสาธารณสุขในความดูแล แต่มีงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานตามภารกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยมีเครือข่ายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่จำบอน 

 


 

 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

เทศบาลตำบลต้นธงชัยมี 13 หมู่บ้าน และมีลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้งหมด 14 แห่ง ดังนี้

 1. สนามกีฬาบ้านต้นธงชัย
 2. สนามกีฬาบ้านวังหม้อ
 3. สนามกีฬาบ้านพระเจ้าทันใจ
 4. สนามกีฬาบ้านห้วยทราย
 5. สนามกีฬาบ้านศรีดอนชัย
 6. สนามกีฬาบ้านแม่ทรายคำ
 7. สนามกีฬาบ้านห้วยฮี
 8. สนามกีฬาบ้านนาป้อใต้
 9. สนามกีฬาบ้านใหม่จำบอน
 10. สนามกีฬาบ้านจำบอนเก่า
 11. สนามกีฬาบ้านวังหม้อพัฒนา
 12. สนามกีฬาบ้านวังหม้อเจดีย์ซาว
 13. สนามกีฬาบ้านหนองละคอนพัฒนา
 14. สนามกีฬากลางอเนกประสงค์เทศบาลตำบลต้นธงชัย

 *** ข้อมูลสนามกีฬาหมู่บ้าน