Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : tonthongchai@hotmail.com ,  

 

 

ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ประกาศ ผลการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

การสรรหาบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี 64

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคล โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 

ประกาศ วิสัยทัศน์ ปรัชญาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธงชัย 

ประกาศ มาตราการเตรียมรับมือโรคโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธงชัย 

อ่านประกาศทั้งหมด 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านนาป้อใต้ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ บ้านใหม่จำบอน หมู่ที่ 9 

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ประกาศ ยกเลิกประกาศการจำหน่ายพัสดุ 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

โครงการและกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วันที่16-18 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ         วันที่ 16 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย กล่าวรายงานต่อ...
วันที่ 15-16 กันยายน 2563 โครงการเสริมสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลต้นธงชัย วันที่ 15-16 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 14 กันยายน 2563 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเย็บผ้าด้วยมือ วันที่ 14 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 13 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี วันที่ 13 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 13 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย วันที่ 13 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 12 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยกธรรม และความโปร่งใส วันที่ 12 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย วันที่ 11 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 10 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย บ้านวังหม้อพัฒนา วันที่ 10 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 9 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทำผ้ามัดย้อมบ้านนาป้อใต้          วันที่ 9 กันยายน 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 3 กันยายน 2563 โครงการเสริมสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลต้นธงชัย วันที่ 3 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 3 กันยายน 2563 โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน...
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านห้วยฮี หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธงชัย วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายกิ่น...
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย  วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้...
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 20  สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3...
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด หมู่ที่ 9 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ...
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกรลดการใช้สารเคมี          วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธงชัย...

 

ขอเชิญร่วมบริจาค ขวดน้ำพลาสติก และยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แบบระบบปิด ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูฝนและเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้ง ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 

 ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด)

  

 

พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลต้นธงชัย

 

 

จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


   

  

  

ลิงค์หน่วยงานอื่น

ตารางปฏิทิน

September 2020
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ผู้เยี่ยมชม

2130780
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
581
1891
9744
49139
66931
2130780
ไอพีของคุณ 3.231.167.166
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2020-09-25 06:52:36