Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : tonthongchai@hotmail.com
 
 
ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย (เพิ่มเติม)

ประกาศ มาตราการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศ โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ฉบับที่ 1) 

 อ่านประกาศทั้งหมด 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานสาย 29.9 L บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังบ้าน ร.ท.ไพบูลย์ รู้ทำนอง บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 3 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 3

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังบ้าน ร.ท.ไพบูลย์ รู้ทำนอง บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นธงชัย

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบรูณปฏิสังขรณ์ภายในพระอุโบสถ วัดพระเจดีย์ซาวหลังพราะอารามหลวง

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ประจำไตรมาสที่ 1

อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

โครงการและกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วัน​ที่​ 6​ เมษายน​ 2564​ กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานและพัฒนาริมน้ำแม่วัง วันที่​ 6​ เมษายน​ 2564​ เวลา​ 09.30​ น. เทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมกับ อำเภอเมืองลำปาง...
วันที่​ 5​ เมษายน​ 2564​ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักสงฆ์บ้านใหม่จำบอน วันจันทร์​ที่​ 5​ เมษายน​ 2564​ เวลา​ 09.00​ น. เทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมกับ...
วันที่ 23-25 มีนาคม 2564 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง...
วันที่ 22 มีนาคม 2564 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รร.อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง...
วันที่ 18 มีนาคม 2564 ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้มอำเภอยิ้ม วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 15 มีนาคม 2564 การประชุมเพื่อหาแนวทางยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 14 มีนาคม 2564 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย ปฏิบัติหน้าที่...
วันที่ 12 มีนาคม 2564 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดหมื่นครื้น วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดหมื่นครื้น...
วันที่ 5 มีนาคม 2564 การประชาคม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมทำแนวกันไฟ           วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 29 มกราคม 2564 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย วันที่ 29 มกราคม 2564 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ...
วันที่ 28 มกราคม 2564 ประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย วันที่ 28 มกราคม 2564 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 27 มกราคม 2564 การลงพื้นที่ตรวจโรงเลี้ยงม้า วันที่ 27 มกราคม 2564 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายอรรถพล...
วันที่ 26 มกราคม 2564 การลงตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีฟาร์มเลี้ยงไก่ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 นายเสริมศักดิ์ เขียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้...
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564 ประชุม โครงการ "สร้างบ้านแป๋งเมืองน่าอยู่ คู่พลังเครือข่ายชุมชุนท้องถิ่น สู่ความผาสุกอย่างยั่งยืน" วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมประชุม โครงการ "สร้างบ้านแป๋งเมืองน่าอยู่...
วันที่ 22 มกราคม 2564 ประชุมการถอดบทเรียนการปฎิบัติงานควบคุมโรค โควิด-19 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ 2564  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...

Covid 256401 จังหวัดลำปางเน้นย้ำมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
Lampang 02042564

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Songkran 2564 จัดงานสงกรานต์ 2564 อะไรทำได้ – ไม่ควรทำ ? 

water 02042564

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การบริหารจัดการลุ่มน้ำวังเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในสภาวะแล้งให้แก่ประชาชน 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 
 

ลิงค์หน่วยงานอื่น

ตารางปฏิทิน

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ผู้เยี่ยมชม

2528256
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
360
1163
1523
12513
51530
2528256
ไอพีของคุณ 34.239.150.57
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2021-04-12 06:31:38