Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : tonthongchai@hotmail.com ,  

 

 

ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ประกาศ ผลการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

การสรรหาบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี 64

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคล โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 

ประกาศ วิสัยทัศน์ ปรัชญาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธงชัย 

ประกาศ มาตราการเตรียมรับมือโรคโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธงชัย 

อ่านประกาศทั้งหมด 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ (นางคำมวน ปันทสืบ) บ้านห้วยฮี หมู่ที่ 7

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ปากทางซอย 5 ถึง ปากทางซอย 8) บ้านห้วยฮี 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านต้นธงชัย

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะพร้าวถึงคลองชลประทาน และซอย 14 บ้านนายไพรวัลย์ถึงคลองชลประทาน บ้านแม่ทรายคำ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 11

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

โครงการและกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น          วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ...
วันที่ 27 กันยายน 2563 โครงการหมู่บ้านและชุมชนจัการขยะต้นทาง 3 R ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการหมู่บ้านและชุมชนจัการขยะต้นทาง 3 R...
วันที่ 25 กันยายน 2563 โครงการหมู่บ้านและชุมชนจัการขยะต้นทาง 3 R ประจำปีงบประมาณ 2563           วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการหมู่บ้านและชุมชนจัการขยะต้นทาง 3 R...
วันที่ 25 กันยายน 2563 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ          วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ...
วันที่16-18 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ         วันที่ 16 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย กล่าวรายงานต่อ...
วันที่ 15-16 กันยายน 2563 โครงการเสริมสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลต้นธงชัย วันที่ 15-16 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 14 กันยายน 2563 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเย็บผ้าด้วยมือ วันที่ 14 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 13 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี วันที่ 13 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 13 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย วันที่ 13 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 12 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยกธรรม และความโปร่งใส วันที่ 12 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย วันที่ 11 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 10 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย บ้านวังหม้อพัฒนา วันที่ 10 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 9 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทำผ้ามัดย้อมบ้านนาป้อใต้          วันที่ 9 กันยายน 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 3 กันยายน 2563 โครงการเสริมสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลต้นธงชัย วันที่ 3 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 3 กันยายน 2563 โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน...
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านห้วยฮี หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธงชัย วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายกิ่น...

 

กรมบัญชีกลางแจ้งตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 

วารสารเทศบาลตำบลต้นธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  

 

 ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด)

 

   

พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลต้นธงชัย

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 
  

   

ลิงค์หน่วยงานอื่น

ตารางปฏิทิน

October 2020
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ผู้เยี่ยมชม

2219094
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1193
1778
11674
43110
94343
2219094
ไอพีของคุณ 18.234.97.53
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2020-10-24 14:34:29